מכרז לאספקת גז בישול - שאלות תשובות

ספקים יקרים שלום רב!

קובץ תשובות והבהרות נשלח אליכם בתאריך 20.10.2020.

לאור מספר פניות של כל אחד ואחד מכם באשר לאי דיוקים ו/או סתירות שנמצאו בקובץ התשובות, מצאנו לנכון להבהיר את הנושאים לאחר בירור מעמיק מול גורמי המקצוע.

בהמשך לאמור מטה , הועברו פניות נוספות לגבי הצוברים והמאיידים שנמצאים בכל אחד מהאתרים בבית החולים.

לאחר בדיקה מול הגורמים המקצועיים , נמצא כי הצוברים והמאיידים אינם שייכים למרכז הרפואי אלא לספק הנוכחי.

אנו מדגישים כי הספק אשר יזכה במכרז , יוכל להגיע להסכמות עם הספק הקיים לרכישת הצוברים והמאיידים הקיימים , וכך לא יהיה  צורך להחליפם בחדשים מאחר וניתן להשתמש בהם עד סיום כל תקופות ההתקשרות.

לחלופין, הספק הזוכה יוכל להחליט שהוא מספק ומתקין צוברים ומאיידים חדשים על חשבונו.

  1. קיימת סתירה בין מענה להבהרה מס"ד 6 ו- מס"ד 79:
    בכדי שיהיה שיווין מסחרי התחלתי בין המציעים נדרשים כולם להחליף את הצוברים כמצוין בדרישתכם בסעיף 4 למסמכי המכרז (עמוד 11) דרישות כלליות.
    נבקש לשמור על אחידות בדרישות בין המצעים ולדרוש את החלפת הצוברים מכל מציע המשתתף במכרז בין אם הוא הספק הנוכחי ואם אם מציע חדש, וזאת למרות שהצוברים אינם נדרשים להחלפה מפאת גילם.

תשובה - לאחר בחינתו של הגורם המקצועי, הדרישה להחליף את הצוברים מוסרת בזאת מהמכרז לפיכך כלל הספקים לא יידרשו להחליף את הצוברים הקיימים במסגרת תקופת ההתקשרות.

  1. קיימת סתירה בין דרישתכם בסעיף 6.1 בנספח הצעת המחיר המבקש לציין את עלויות השיפוץ ולפרטן (נוסיף כי פירוט תקלות שטרם קרו הינו משימה קשה) , לבין סעיף 1.3 באותו הנספח בו במפורש כתוב כי עלות 1 ק"ג גפ"מ כולל את עלויות השיפוץ.
    נבקש להבהיר בצורה חד משמעית כי המרכז הרפואי ישלם את כלל עלויות השיפוץ השנתיות כפי שיוגש במכרז.

תשובה - ראו תשובה במס"ד 7 במסמך ההבהרות.

  1. למען הסר ספק, המחירים בשער בז"ן, ניפוק, אחסון ובלו הם מחירי חודש אוקטובר 2020, או נובמבר 2020? היות ותאריך הגשת המכרז הוא ב 3/11, כדאי להבהיר את הנושא לכולם.

תשובה- שער הבז"ן, ניפוק, אחסון, בלו יהיו במחירים של חודש אוקטובר 2020.

 יש להגיש את מסמכי המכרז עד 03.11.2020 שעה 14:00 בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן 204.

כולנו תקווה שהשבנו על כל שאלותיכם וכי אין שאלות נוספות.

בשם המרכז הרפואי, אני מאחל הצלחה לכל אחד מכם!