רשומות רפואיות

המחלקה לרשומות ומידע רפואי אמונה, בהתאם לחוק זכויות החולה, על שמירת הרשומה הרפואית והסודיות הרפואית של החולה.

מסירת כל מידע הנוגע למטופל יינתן אך ורק במקרים הבאים

 • המטופל נתן את הסכמתו למסירת המידע הרפואי
 • על המטפל או המוסד הרפואי חלה חובה על פי דין למסור את המידע הרפואי
 • מסירת המידע הרפואי היא למטפל אחר לצורך טיפול במטופל
 • מסירת המידע הרפואי היא למוסד רפואי המטפל, או לעובד של אותו מוסד רפואי לצורך עיבוד המידע, תיוקו או דיווח עליו על פי דין.
 • בכל פניה למחלקת רשומות ומידע רפואי, נא לצרף צילום של תעודת הזהות ומספר טלפון נייד.
 • במקרה והבקשה היא למטופל שטרם מלאו לו 18, יש לצרף את ספח תעודת הזהות של ההורים.
 • צילום הרשומה הרפואית כרוך בתשלום. על פי תעריפון משרד הבריאות, החל מיום 01.01.2017 עלות הוצאת מידע רפואי 105.00 ש"ח עבור 10 דפים ראשונים ועוד 0.50 אגורות בעבור כל דף נוסף.

הוצאת מידע במהלך אישפוז
צילום המסמכים הרפואיים במהלך האשפוז ייעשה בכפיפות לנוהלי בית-החולים.
חולה המבקש להוציא מידע רפואי יפנה אל מזכירת המחלקה או אחות אחראית.
החולה חייב לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית כלפי מיופה הכח .
נציג או נציגה מטעם המחלקה יתאמו את מועד צילום המידע הרפואי
עם המחלקה לרשומות ומידע רפואי .
בעת קבלת החומר המצולם, מיופה הכח חייב לחתום על טופס המאשר קבלת המסמכים המצולמים.​

הוצאת מידע במקרה של פנית קטין
כאשר הפניה היא בשם קטין, האפוטרופוס הטבעי (אם או אב) חייבים לחתום על טופס ויתור הסודיות הרפואית . רצוי להחתים את שני ההורים, ולציין את מטרת הבקשה.
במקרה של חולי נפש - מחוסרי הכרה -חסרי ישע
במקרים אלו מי שרשאי לחתום על טופס ויתור הסודיות הוא האפוטרופוס החוקי. האפוטרופוס חייב להמציא צילום נאמן למקור מצו האפוטרופסות.
מסירת מידע לאחר מות המטופל
על פי החוק "אין למסור מידע לאחר מותו של מטופל אלא במקרים שהותר על ידי בית משפט" כדלהלן:

 • על פי צו ירושה.
 • על פי צו קיום צוואה.
 • על פי חתימת כל היורשים וחתימת עו"ד המאשר שאלה כל היורשים החוקיים.

לנוחות הפונים ניתן להוריד טופס ויתור סודיות מהאינטרנט ולצרף מכתב נילווה מטעם הגורם המבקש בו יצוינו הפרטים המזהים הבאים:

 • שם משפחה ושם פרטי של החולה
 • מספר תעודת הזהות
 • המידע הנדרש
 • מטרת הבקשה​

הוצאת מידע רפואי על ידי הרופא המטפל
רופא המבקש להוציא מידע רפואי לצורך המשך הטיפול בחולה, יעביר באמצעות הדואר או הפקס פניה אל המחלקה לרשומות ומידע רפואי במרכז הרפואי "אסף-הרופא" צריפין, דואר באר-יעקב מיקוד 70300
מספר הפקס הוא: 9779588 - 08 .
במכתב הפניה יש לציין את הפרטים המפורטים להלן:

 • שם משפחה ושם פרטי של החולה
 • מספר תעודת הזהות
 • המידע הנדרש:
 • מכתב שחרור ממחלקת אשפוז, חדר המיון (נא לציין תאריך ביקור)או המרפאה (נא לציין את שם המרפאה ותאריך המכתב).
 • מטרת הבקשה
 • דרישה להוצאת מידע רפואי על ידי הרופא המטפל אינה כרוכה בתשלום.
 • לנוחות הרופאים הפונים ניתן להוריד מהאינטרנט טופס בקשה למסירת מידע

הוצאת מידע רפואי לאחר השחרור מבית החולים

אדם שהיה מאושפז בבית החולים ומעוניין להוציא מידע רפואי, יוכל לפנות אל המחלקה לרשומות ומידע רפואי באמצעות הדואר או הפקס.
הוצאת מידע רפואי כרוכה בתשלום למעט פנייה מטעם הרופא המטפל בחולה.
לנוחות הפונים ניתן להוריד טופס בקשה להוצאת מידע רפואי וכתב ויתור סודיות מהאתר.

טפסים להורדה
ויתור סוד רפואי
בקשה אישית להוצאת מסמכים רפואיים

ניתן לפנות אלינו לקבלת רשומות רפואיות גם בדוא"ל שכתובתו resh_huz@shamir.gov.il
יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות של המטופל.