רשומות רפואיות

המחלקה לרשומות ומידע רפואי אמונה, בהתאם לחוק זכויות החולה, על שמירת הרשומה הרפואית והסודיות הרפואית של החולה.

מסירת כל מידע הנוגע למטופל יינתן אך ורק במקרים הבאים

 • המטופל נתן את הסכמתו למסירת המידע הרפואי
 • על המטפל או המוסד הרפואי חלה חובה על פי דין למסור את המידע הרפואי
 • מסירת המידע הרפואי היא למטפל אחר לצורך טיפול במטופל
 • מסירת המידע הרפואי היא למוסד רפואי המטפל, או לעובד של אותו מוסד רפואי לצורך עיבוד המידע, תיוקו או דיווח עליו על פי דין.
 • בכל פניה למחלקת רשומות ומידע רפואי, נא לצרף צילום של תעודת הזהות ומספר טלפון נייד.
 • במקרה והבקשה היא למטופל שטרם מלאו לו 18, יש לצרף את ספח תעודת הזהות של ההורים.
 • צילום הרשומה הרפואית כרוך בתשלום. על פי תעריפון משרד הבריאות.
 • העלויות למידע הרפואי בהתאם לתעריף משרד הבריאות המשתנות מעת לעת

הוצאת מידע במהלך אישפוז
צילום המסמכים הרפואיים במהלך האשפוז ייעשה בכפיפות לנוהלי בית-החולים.
חולה המבקש להוציא מידע רפואי יפנה אל מזכירת המחלקה או אחות אחראית.
החולה חייב לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית כלפי מיופה הכח.
נציג או נציגה מטעם המחלקה יתאמו את מועד צילום המידע הרפואי, עם המחלקה לרשומות ומידע רפואי.
בעת קבלת החומר המצולם, מיופה הכח חייב לחתום על טופס המאשר קבלת המסמכים המצולמים.​

הוצאת מידע רפואי לאחר השחרור מבית החולים

מטופל שקיבל טיפול רפואי בבית החולים ומעוניין להוציא מידע רפואי, יוכל לפנות אל המחלקה לרשומות ומידע רפואי

באמצעות המייל resh_huz@shamir.gov.il או בפקס למספר 08-9779588.

מענה טלפוני במספר 08-9779584:

בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-11:30

בימים ב', ד' בין השעות 11:30-14:00

קבלת קהל בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00
הוצאת מידע רפואי כרוכה בתשלום למעט פנייה מטעם הרופא המטפל בחולה. 

הוצאת מידע במקרה של פניית קטין
כאשר הפניה היא בשם קטין, האפוטרופוס הטבעי (אם או אב) חייבים לחתום על טופס ויתור הסודיות הרפואית. ניתן להוריד רצוי להחתים את שני ההורים, ולהציג צילום תעודת זהות עם ספח (פרטי הקטין) ולציין את מטרת הבקשה.

הוצאת מידע במקרה של חולי נפש - מחוסרי הכרה - חסרי ישע
במקרים אלו מי שרשאי לחתום על טופס ויתור הסודיות הוא האפוטרופוס החוקי. האפוטרופוס חייב להמציא צילום נאמן למקור מצו האפוטרופסות ותעודה מזהה.

הוצאת מידע למקרי פטירה
על פי החוק "אין למסור מידע לאחר מותו של מטופל אלא במקרים שהותר על ידי בית משפט" כדלהלן:

 • על פי צו ירושה.
 • על פי צו קיום צוואה.
 • על פי חתימת כל היורשים וחתימת עו"ד המאשר שאלה כל היורשים החוקיים.

טפסים להורדה
ויתור סוד רפואי
בקשה אישית להוצאת מסמכים רפואיים

Forms in English
Waiver of medical secret