חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע בכל הקשור לפעילותה.

מהו חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998?

החוק נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך ככלל על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל-90 יום נוספים. במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו. מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע. 

על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) , התשנ"ט - 1999 ,פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך של 20 ש"ח והתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש עד לסכום של 153 ש"ח.

אופן הגשת הבקשה

בקשת המידע צריכה לכלול באופן מפורט מה המידע המבוקש מהמרכז הרפואי שמיר. ניתן להגיש את הבקשה ישירות באתר באמצעות טופס מקוון כולל הסדרת התשלום. במידה ולא שולם התשלום מראש, יש לשלם את האגרה לאחר קבלת מכתב מאת המחלקה.

פנייה מכוונת ותשלום

את הבקשה ניתן להעביר באופן מקוון או באמצעות פקס למספר הרשום להלן, תוך צירוף אישור על תשלום האגרה לטובת חשבון בנק 83074, בנק דואר 09, סניף 1. על פי הוראות תקנות חופש המידע (אגרות), ישנן מספר נסיבות המקנות פטור מתשלום אגרת בקשה:

1. אדם המבקש/ת מידע אודות עצמו/ה וזכויותיו/ה;
2. המידע הנו עמותה או חברה לתועלת הציבור
3. המידע מתבקש עבור מחקר אקדמי;
4. מבקש המידע הוא אדם המקבל קצבה מהמדינה;

פטור הנו מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה נוספות, החל בשעה הרביעית (כלומר, ייגבה תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השמינית לטיפול).

פירוט של סכומי האגרות מצוי באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.

להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש לפנות לממונה על החוק עו"ד שובל רם - אושפיז.
מספר טלפון: 08-9779544 פקס: 08-9779545
בכתובת: המרכז הרפואי שמיר צריפין 73600 באר יעקב או בכתובת מייל hofeshm@shamir.gov.il

תהליך הטיפול בבקשת מידע לאחר ששולמה אגרת הבקשה/הוגשה על-ידי גורם בעל פטור

  1. קבלת בקשת המידע.
  2. הוצאת מכתב אישור קבלה והנחיה לתשלום אגרה (בנוגע לסכומים ראו להלן). אם שולמה האגרה טרם הפנייה יועבר הטיפול לשלב הבא.
  3. העברת הבקשה להתייחסות הגורם הרלוונטי.
  4. כאשר הבקשה נוגעת לצד ג', המחלקה פונה אליו לקבלת אישורו להעברת המידע.
  5. קבלת המידע מהגורם המקצועי. אם עברו 30 יום מקבלת התשלום ולא התקבל המידע, יישלח מכתב לפונה על הארכת המועד למתן מענה בהתאם להוראות הדין.
  6. אם איתור המידע כרוך בעבודה נוספת, תימסר הנחיה לפונה לתשלום נוסף מעבר לתשלום האגרה על המידע המבוקש.- - והכל בכפוף להוראות הדין.

גובה האגרות נכון לחודש יוני 2022 (המידע המעודכן ביותר באתר הרשות לחופש המידע)

סידורי גובה האגרה תכלית האגרה
.1 ₪ 20 .אגרת בקשה, למעט מצב פטור
.עד 3 שעות הטיפול ראשונות 
.2 ₪ 31 בעבור כל שעה, החל מהשעה הרביעית. (וזאת למעט מי שפטור מאגרת בקשה, שאז התשלום יחל החל מהשעה השמינית)
.3 ₪ 0.2 .עבור הפקת כל עמוד צילום בו מידע
.4 ₪ 2.55 .עבור כל דיסק שמופק ובו מידע
.5 ₪ 153 .סכום ההתחייבות לתשלום המצורף לאגרת הבקשה

להגשת בקשה למידע לחצו כאן

פרסום מידע יזום בנושא הטרדה מינית

פרסום מידע יזום

פרסום מידע יזום – סטטיסטיקה בנוגע לפניות הציבור

לדו"ח דין וחשבון לשנת 2021 - לחצו כאן

לדו"ח דין וחשבון לשנת 2020 - לחצו כאן

לדו"ח דין וחשבון לשנת 2019 - לחצו כאן

לדו"ח דין וחשבון לשנת 2018 - לחצו כאן

לדו"ח דין וחשבון לשנת 2017 - לחצו כאן

לדו"ח ניטור סביבתיים - לחצו כאן

עו"ד שובל רם-אספיס, הממונה על חופש המידע במרכז הרפואי.