חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע בכל הקשור לפעילותה.

הטיפול בתחום עבר לטיפול הממונה על העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
גב' טליה בן אבי - שטיינברג
כתובת מייל: hofeshm@shamir.gov.il

טלפון: 08-9779544

להגשת בקשה למידע לחץ כאן:
https://foi.gov.il/he/inforequest


דין וחשבון לשנת 2017
לחצו כאן לעיון בדו"ח השנתי לשנת 2017