מתכונת עבודה בשעת חירום

מתכונת העבודה במערכת הבריאות הממשלתית בתקופת החירום

שו"ת בריאות- משבר הקורונה- מעודכן ליום 07/04/2020

שו"ת בנוגע למתכונת העבודה במערכת הבריאות הממשלתית בתקופת החירום 28/04/2020

אישור מעבר

בתיאום בין משרד הבריאות למשטרה הובהר כי לא נדרשת הצגת אישור מעבר לעובדים חיוניים. תג העובד מהווה את האישור הנדרש. מלווים של עובדי בית בית החולים המסיעים אותם לעבודה בבית החולים לא יקבלו דוחות. ככל שמי מכם נתקל בבעיה אנא צרו קשר עם משאבי אנוש ונטפל בכך.

יציאה לחופשה בשכר

בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, עובדי פרא ומנהל ומשק אשר לא הוגדרו ע"י הממונה הישיר כעובדים חיוניים (להלן: "עובדים רגילים"), ישהו בחופשה בתשלום על חשבון יתרת ימי החופשה העומדת לרשותם, ובכלל זאת יתרה על חשבון ימי חופשה עתידיים שניתנים לצבירה בלבד. לגביי עובדים שאין ברשותם יתרת ימי חופשה מספקת – הוסכם עם ההסתדרות הכללית על מנגנון סיוע באמצעות קרן ימי חופשה.

לא תאושר לעובדים רגילים בתקופה האמורה יציאה לחופשה ללא תשלום כחלופה לניצול ימי חופשה בשכר, למעט חופשה ללא תשלום שהחלה טרם תקופה זו או חל"ת לפי חוק עבודת נשים. כמו"כ ההסכם לא יחול על תקופה בה שוהה עובד/ת בשירות מילואים.

כמו-כן עובדים רגילים לא יהיו זכאים לדמי מחלה בתקופה האמורה, וזאת גם במקרה של תעודת מחלה גורפת לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף – 2020. עם זאת, יוכרו תעודות מחלה שהונפקו לפני 15.3.2020 (לא כולל) אשר חלות לגביי ימים בתקופה 22.3.2020 – 16.4.2020.

**הוראות סעיף זה לא יחולו על עובדי קרן המחקרים.

עבודה מהבית

עובדים חיוניים בלבד אשר אושרה להם פרטנית ומראש עבודה מלאה או חלקית מהבית, בכפוף לקריטריונים ולתנאים שהוגדרו על ידי נציבות שירות המדינה, קיבלו על כך הודעה ע"י הממונה הישיר, ובכלל זאת הנחיות לעניין אופן הדיווח במערכת הנוכחות. מודגש כי אישור לעבודה מהבית כאמור הינו באישור פרטני של מנהלת בית החולים או של המנהל האדמיניסטרטיבי.

יובהר כי עובדים חיוניים אשר לא אושרה להם עבודה מהבית, נדרשים להגיע לעבודה. ככל שעובד חיוני יחסיר שעות או ימי עבודה, יוכל לדווח את החוסר על חשבון יתרת ימי החופשה העומדת לזכותו ללא מכסה עתידית. עובדים חיוניים אשר לא קיבלו אישור לעבודה מהבית אינם רשאים לעבוד מהבית, לדווח על עבודה מהבית או לקבל שכר בגין עבודה מהבית בתקופה זו.
יובהר כי עובד חיוני שלא אושרה לו עבודה מהבית אינו רשאי לדווח/לקבל שכר בגין עבודה מהבית.

עבודה מהבית לעובד חיוני בבידוד שאינו חולה

עובד חיוני השוהה בבידוד שאינו חולה ואשר אושרה לו עבודה מהבית יחולו עליו כללי הדיווח והתגמול בדומה לעובד חיוני שאינו בבידוד שאושרה לו עבודה מהבית.

שעות/ימים בהם העובד שהה בבידוד ולא עבד יוכרו כשעות/ימי מחלה לפי תעודת המחלה הגורפת. אם מוצו ימי המחלה לפני תום הבידוד ניתן לדווח ע"ח ימי מחלה עתידיים לשנה העוקבת. לבקשת העובד ניתן יהיה לנצל ימי חופשה מהמכסה הקיימת ללא ימים עתידיים.

עבודה מהבית לעובד חיוני שחלה בקורונה

בשלב זה לא ניתן לאשר עבודה מהבית לעובד חיוני שחלה בקורונה. הנושא בבדיקה של נציבות שירות המדינה והממונה על השכר באוצר וככל שיחול שינוי נשוב ונעדכנכם.

ימי השתלמות בשכר לצורך לימודים בתקופה זו

לכל העובדים בשירות המדינה חיוניים ולא חיוניים לא יאושרו ימי או שעות היעדרות בשכר לצורך לימודים , גם אם הם מקוונים בתקופה זו. כולל גם עובדים הלומדים בתקופה זו במסגרת ימי השתלמות בשכר. עובדים שאושרה להם היעדרות בשכר טרם מצב החירום ומצויים בחופשה רשאים להמשיך וללמוד גם במהלך חופשתם על חשבון החופשה.  עובד שהוגדר חיוני יוכל לבחור האם לעבוד ביום הלימודים או ללמוד על חשבון יום חופשה וזאת באישור המשרד והממונה הישיר בלבד.