כרטיס סטודנט

שאלון למילוי לסטודנט\סטאזר

תקופות הלמידה

אנא מלא את שם המחלקה והתאריכים שבהם אתה מבצע את הסבב

אישור לרכב

הכוונה / הדרכת סטודנטים/סטאז'רים טרום סבב

תכנית/ הכשרה/ נוהל *

התחייבות והצהרה על שמירת סודיות

אני הח''מ מתחייב/ת בזאת לשמור בסודיות מוחלטת על כל מידע ו/או ידע ו/או סוד מקצועי שיגיעו אלי במהלך עבודתי/לימודיי במרכז הרפואי ''אסף הרופא''. הנני מתחייב/ת בזה שלא להשתמש בידע ו/או מידע שיגיעו אלי כאמור בכל צורה ואופן שלא במסגרת תפקידי ו/או לגלותם ו/או להעבירם לאחר, כולם או מקצתם במישרין ו/או בעקיפין. התחייבותי האמורה תחול עלי גם לאחר שאסיים את עבודתי/לימודיי.